Levens­loop­be­sten­dig wonen voor inwoners

Het toe­gan­ke­lijk, com­for­ta­bel en vei­lig maken van een woning noe­men we ook wel het levens­loop­be­sten­dig maken van een woning. Een levens­loop­be­sten­di­ge woning is geschikt om gedu­ren­de alle fases van uw leven in te blij­ven wonen, ook wan­neer uw hui­di­ge omstan­dig­he­den ver­an­de­ren door bij­voor­beeld ouder­dom, een ziek­te of een han­di­cap. Het levens­loop­be­sten­dig maken van een woning kan zowel bij nieuw­bouw als bij bestaan­de bouw.

Denk hier­bij aan:

  • De breed­te en hoog­te van door­gan­gen en deuren
  • Door­lo­pen­de vloe­ren zon­der drempels
  • Moge­lijk­he­den om een ruim­te te trans­for­me­ren van bij­voor­beeld speel­ka­mer naar stu­deer­ka­mer tot uit­ein­de­lijk slaap­ka­mer met inloop­dou­che. De ruim­te kan zo voor iede­re levens­fa­se wor­den gebruikt.
  • De inzet van huis­au­to­ma­ti­se­ring om func­ties van uw huis auto­ma­tisch en op afstand te kun­nen besturen.

Inte­res­se? Meld u dan hier­on­der aan.

Voor inwo­ners

Neem con­tact op

Als u advies wilt over levens­loop­be­sten­dig wonen neem dan via onder­staand for­mu­lier con­tact met ons op.