Infor­ma­tie regio Kerkrade

 

Wel­ke aspec­ten kunt u in beschou­wing nemen als u gaat naden­ken over het levens­loop­be­sten­dig maken van uw woning”?

 

Wet­hou­der Leo Jongen

De gemeen­te Kerk­ra­de is samen met een aan­tal part­ners het project Lan­ger Thuis in Eygels­ho­ven gestart. Samen met deze part­ners en de inwo­ners van Eygels­ho­ven wil de gemeen­te Kerk­ra­de bekij­ken wat er gedaan kan wor­den zodat ieder­een zo lang moge­lijk thuis kan blij­ven wonen.

Wet­hou­der Tim Weijers

Naast een aan­tal maat­re­ge­len die woningei­ge­na­ren kun­nen uit­voe­ren om hun woning Levens­loop­be­sten­dig te maken maakt de gemeen­te ook diver­se pres­ta­tie­af­spra­ken met woningbouwcorporaties.

Make­laar Jos Toussaint

Steeds meer men­sen doen een beroep op een make­laar om te hel­pen bij hun zoek­tocht naar een levens­loop­be­sten­di­ge woning. Er is veel vraag en beperkt aan­bod. Maar wat kun je zelf doen aan je woning?

Ergo­the­ra­peut Sybil Mourmans

Je kunt een beroep doen op een ergo­the­ra­peut wan­neer je beper­kin­gen onder­vindt in je dage­lijks han­de­len of in het huishouden.

Levens­loop­be­sten­di­ge maat­re­ge­len Nicol­le Gerads

Wat zijn nu Levens­loop­be­sten­di­ge maat­re­ge­len in een woning? In dit film­pje laat Nicol­le enke­le voor­beel­den zien.