Pri­va­cy­ver­kla­ring

Om jouw web­si­te bezoe­kers dui­de­lijk te maken hoe jij met hun gege­vens omgaat, plaats je jouw afspra­ken hier­over in de pri­va­cy­ver­kla­ring. Je omschrijft wat je met de ver­za­mel­de gege­vens doet en waar­om. Dit docu­ment dient als voor­beeld. De inhoud is opge­steld door Kom­pas Advo­ca­tuur en juri­disch nage­ke­ken. Er kun­nen ech­ter geen rech­ten aan wor­den ontleend.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

levensloopbestendigwonenkerkrade.nl kan per­soons­ge­ge­vens over u ver­wer­ken, door­dat u gebruik maakt van de dien­sten van levensloopbestendigwonenkerkrade.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invul­len van een con­tact­for­mu­lier op de web­si­te aan levensloopbestendigwonenkerkrade.nl ver­strekt. levensloopbestendigwonenkerkrade.nl kan de vol­gen­de per­soons­ge­ge­vens verwerken:

 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e‑mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM levensloopbestendigwonenkerkrade.nl GEGEVENS NODIG HEEFT

 

levensloopbestendigwonenkerkrade.nl ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens om tele­fo­nisch con­tact met u op te kun­nen nemen als u daar om ver­zoekt, en/of om u schrif­te­lijk (per e‑mail en/of per post) te kun­nen bena­de­ren indien u tele­fo­nisch onver­hoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daar­naast kan levensloopbestendigwonenkerkrade.nl uw per­soons­ge­ge­vens gebrui­ken in het kader van het uit­voe­ren van een met u geslo­ten over­een­komst van opdracht, door­gaans bestaan­de uit juri­di­sche dienstverlening.

 

HOE LANG levensloopbestendigwonenkerkrade.nl GEGEVENS BEWAART

 

levensloopbestendigwonenkerkrade.nl bewaart uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan strikt nodig is om de doe­len te rea­li­se­ren, waar­voor uw gege­vens wor­den ver­za­meld. Uw gege­vens wor­den niet lan­ger dan een jaar bewaard indien er geen over­een­komst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

 

levensloopbestendigwonenkerkrade.nl ver­strekt uw per­soons­ge­ge­vens alléén aan der­den indien dit nodig is voor de uit­voe­ring van een over­een­komst met u, of om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de web­si­te van levensloopbestendigwonenkerkrade.nl wor­den alge­me­ne bezoek­ge­ge­vens bij­ge­hou­den, waar­on­der het IP-adres van uw com­pu­ter en het tijd­stip van opvra­ging  en gege­vens die uw brow­ser mee­s­tuurt. Deze gege­vens wor­den gebruikt voor ana­ly­ses van bezoek- en klik­ge­drag op de web­si­te. levensloopbestendigwonenkerkrade.nl gebruikt deze infor­ma­tie  om de wer­king van de website

te ver­be­te­ren. Deze gege­vens wor­den zo veel moge­lijk gea­no­ni­mi­seerd en wor­den niet aan der­den verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

levensloopbestendigwonenkerkrade.nl maakt gebruik van Goog­le Ana­ly­tics om bij te hou­den hoe gebrui­kers de web­si­te­ge­brui­ken  en hoe effec­tief de Adwords-adver­ten­ties van levensloopbestendigwonenkerkrade.nl bij Goog­le zoekresultaatpagina’s zijn.

 

De aldus ver­kre­gen infor­ma­tie wordt, met inbe­grip van het adres van uw com­pu­ter (IP-adres), over­ge­bracht naar en door Goog­le opge­sla­gen op ser­vers in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Lees het pri­va­cy­be­leid van Goog­le voor meer infor­ma­tie.  U treft ook het pri­va­cy­be­leid van Goog­le Ana­ly­tics hier aan.

 

Goog­le gebruikt deze infor­ma­tie  om bij te hou­den hoe onze web­si­te gebruikt wordt, om rap­por­ten over de Web­si­te aan levensloopbestendigwonenkerkrade.nl te kun­nen ver­strek­ken en om haar adver­teer­ders  infor­ma­tie  over de effec­ti­vi­teit van hun cam­pag­nes te kun­nen bieden.

 

Goog­le kan deze infor­ma­tie  aan der­den ver­schaf­fen indien Goog­le hier­toe wet­te­lijk wordt ver­plicht, of voor zover deze der­den de infor­ma­tie  namens Goog­le verwerken.

levensloopbestendigwonenkerkrade.nl heeft hier geen invloed op.

 

levensloopbestendigwonenkerkrade.nl heeft Goog­le geen toe­stem­ming gege­ven om via levensloopbestendigwonenkerkrade.nl

ver­kre­gen Ana­ly­tics-infor­ma­tie te gebrui­ken voor ande­re Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. U kunt een ver­zoek tot inza­ge, cor­rec­tie of ver­wij­de­ring stu­ren naar sandy.deckers@kerkrade.nl. levensloopbestendigwonenkerkrade.nl

zal zo snel moge­lijk, maar bin­nen vier weken, op uw ver­zoek reageren.

 

BEVEILIGEN

levensloopbestendigwonenkerkrade.nl neemt de bescher­ming van uw gege­vens seri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len  om mis­bruik, ver­lies, onbe­voeg­de toe­gang, onge­wens­te open­baar­ma­king en onge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. De web­si­te van levensloopbestendigwonenkerkrade.nl maakt gebruik van een betrouw­baar SSL Cer­ti­fi­caat om te bor­gen dat uw per­soons­ge­ge­vens niet in ver­keer­de han­den vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, of indien u meer infor­ma­tie wenst over de bevei­li­ging van door levensloopbestendigwonenkerkrade.nl ver­za­mel­de per­soons­ge­ge­vens, neem dan con­tact met levensloopbestendigwonenkerkrade.nl op via sandy.deckers@kerkrade.nl www.levensloopbestendigwonenkerkrade.nl is een web­si­te van levensloopbestendigwonenkerkrade.nl. levensloopbestendigwonenkerkrade.nl is als volgt te bereiken:

Post­adres:

Ves­ti­gings­adres:

Inschrij­vings­num­mer han­dels­re­gis­ter Kamer van Koophandel:

Tele­foon:

E‑mailadres: