Part­ner­schap bedrijven

Heeft u een bedrijf dat zich bezig­houdt met levens­loop­be­sten­dig wonen? Meld u zich dan hier­on­der aan.

Uw bedrijf wordt dan ver­meld op deze pagi­na. Zo kun­nen woning­be­zit­ters uw bedrijf snel vin­den. Dit kost niets.

Uiter­aard is een ver­mel­ding op deze pagi­na slechts één manier om bekend­heid te geven aan dien­sten rond­om levens­loop­be­sten­dig wonen van uw bedrijf.

Deze web­si­te is onder­deel van een project in uit­voe­ring door de gemeen­te Kerk­ra­de. De gemeen­te wil woning­be­zit­ters graag sti­mu­le­ren hun huis levens­loop­be­sten­dig te maken.

Voor woning­be­zit­ters is het han­dig dat bedrijven inte­graal samen­wer­ken. Zo heb­ben woning­be­zit­ters in één keer de juis­te groep bedrijven te pak­ken die hun vraag geza­men­lijk oppakt. We zijn nog op zoek naar gein­te­res­seer­de instal­la­teurs, bouw­be­drij­ven, archi­tec­ten, ergo­the­ra­peu­ten, advi­seurs, ect.

Inte­res­se? Meld u dan hier­on­der aan.

Aan­meld­for­mu­lier voor bedrijven

Is uw bedrijf geves­tigd in Kerk­ra­de neem dan con­tact op met ons.