Eco-Make­laar

Eco-Make­laar werkt aan ont­wik­ke­ling van her­nieuw­ba­re mate­ri­a­len waar­mee in gebou­wen een gezond bin­nen­kli­maat gere­a­li­seerd kan wor­den. Tem­pe­ra­tuur, vocht, geluid en dag­licht zijn belang­rij­ke aspec­ten die bij­dra­gen aan gezond woon- en leef­kli­maat. Door de juis­te mate­ri­a­len te ver­wer­ken kan men lage­re C0‑2foot­print behalen.

Lan­ger thuis blij­ven wonen, in goe­de gezond­heid en voor­zien van alle gemak wil ieder­een. Wij kun­nen dat van­uit onze exper­ti­se voor alle typen wonin­gen rea­li­se­ren. Van slim­me oplos­sin­gen tot het juis­te mate­ri­aal­ge­bruik, van gezond bin­nen­kli­maat rich­ting gezond­heid gebruikers.