Elek­tro van Goch

Met “de elek­tro­tech­niek hoort de mens te die­nen” geven wij aan hoe wij wer­ken. Eerst bren­gen we uw wen­sen in kaart. Tij­dens het gesprek geeft u aan wat u wilt en wij ver­ta­len dit naar een ont­werp en ver­vol­gens naar een elek­tro­tech­ni­sche instal­la­tie. Dit kan om elek­tra gaan, of om de bevei­li­ging van uw eigen­dom­men door mid­del van inbraak­be­vei­li­ging, een brand­meld- en ont­rui­mings­in­stal­la­tie of bliksembeveiliging. 

Daar­naast ver­zor­gen wij met onze elek­tri­ciens huis- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring en data­net­wer­ken. Deze elek­tro­tech­ni­sche instal­la­ties ver­gro­ten het com­fort en bevor­de­ren duurzaamheid.