Ergo­the­ra­pie

Westsingel

Ergo­the­ra­pie West­sin­gel is spe­ci­a­list in het geven van advies aan men­sen met een beper­king of han­di­cap. De ergo­the­ra­peut houdt reke­ning met wat voor u belang­rijk is om zo lang moge­lijk thuis te kun­nen blij­ven wonen. Van alle aan­pas­sin­gen, hulp­mid­de­len en ande­re moge­lijk­he­den is zij op de hoog­te. Ze weet ook of je in aan­mer­king kan komen voor een ver­goe­ding van de gemeen­te. Ook als je nog geen beper­king hebt, kan de ergo­the­ra­peut voor­uit den­ken om te zor­gen dat uw woning levens­loop­be­sten­dig is.

Waar­om je woning ver­bou­wen van­uit het samen­wer­kings­ver­band: Dit samen­wer­kings­ver­band is uniek omdat alle par­tij­en die van belang zijn samen­wer­ken. Er is spra­ke van veel ken­nis en erva­ring waar­door u zich geen zor­gen hoeft te maken. Deze samen­wer­king zorgt ook voor een gestroom­lijnd pro­ces waar­door het voor u gemak­ke­lij­ker wordt gemaakt.